Home De site voor en door Langeraarders.  Home
decoration decoration decoration
Ode aan Langeraar

decoration decoration
decoration decoration decoration
Gebruikerslogin
decoration decoration
decoration decoration decoration
Bezoekers

world map hits counter
map counter

decoration decoration

SGP/ChristenUnie Nieuwkoop

Inhoud syndiceren
De laatste nieuws artikelen
Bijgewerkt: 22 min 44 sec geleden

Raadsvoorstel 6 ton voor nieuw hockeyveld

wo, 07/02/2018 - 21:36

De SGP/ChristenUnie heeft de nodige moeite met dit raadsvoorstel en dit ook geuit in de meningsvormende raad. Het zal u geen verrassing zijn dat dit raadsvoorstel geen raadsvoorstel is dat rechtstreeks in ons verkiezingsprogramma terug te vinden is.

De SGP/ChristenUnie ziet in dit  raadsvoorstel een aantal minpunten:

 1. Vooral om dat een belangrijk deel van de wedstrijden op zondag plaatsvindt. De zondag is niet de dag om aan wedstrijdsport te doen maar om in de eerste plaats de rusten van de arbeid en Gods aangezicht te zoeken.
 2. Daarnaast vindt de SGP/ChristenUnie dat er wel heel makkelijk € 600.000,- cadeau wordt gegeven. Zonder randvoorwaarden zoals we bij destijds de oprichting van de beheerstichting voor de voetbalverenigingen hebben gedaan. Heeft het soms iets te maken met de aanstaande verkiezingen?
 3. Er wordt veel verwezen naar ‘gelijk monniken, gelijke kappen’ waarmee bedoeld wordt dat de gemeente wel veel geld voor de voetbalverenigingen heeft uitgetrokken. Deze vergelijking financiële zin gaat niet gelijk op.
 1. Bij de beheerstichting van de voetbalverenigingen ging het destijds om meer zelfredzaamheid, name de beheersstichting moest zijn eigen broek gaan ophouden.  De structurele kosten bleven hetzelfde (namelijk  € 193.000,-.). Echter zijn we af van de incidentele kosten en veel minder ambtelijke uren op termijn. De gemeente kwam dus wat meer op afstand te staan!
 2. De voetbalverenigingen moesten meer gaan bijdragen. Ik lees in het raadsvoorstel niets over een bijdrage van de hockeyclub. Ze krijgen veel meer dan waar ze opgerekend hadden.

Ik wil hier de beroemde uitspraak van Hans Wiegel herhalen. ‘Sinterklaas best dus echt en hij zit daar, wethouder Elkhuizen! Het is wachten op de tennisverenigingen die bij deze Sinterklaas zullen aankloppen om ook een grote zak met geld in de schoenen te ontvangen.

De SGP/ChristenUnie ziet desondanks in dit  raadsvoorstel ook een aantal pluspunten:

 1. De SGP/ChristenUnie is namelijk wel een voorstander van een gezonde sportbeoefening . Ook de hockeysport kan positief bijdragen aan het bestrijden van bewegingsarmoede en overgewicht. Ook het sociale aspect, mits dit ook werkelijk sociaal is, heeft voor ons meerwaarde
 2. Multifunctioneel gebruik is een ook doel/voorwaarde. Dus in feite ook een investering in maatschappelijk accommodaties met nadruk op doelmatigheid, meervoudig gebruik en kostenbeheersing.
 3. ‘gelijk monniken, gelijke kappen’, de gemeenteraad moet gelijk gevallen gelijke behandelen, ook als het om breedtesporten gaat. Veel voetbalvelden kregen een nieuwe veld en de hockeyclub is er ook aan toe.

De SGP/ChristenUnie is na rijp beraad tot de volgende standpunt ten opzicht van dit voorstel gekomen.

SGP/ChristenUnie zal tegen dit voorstel stemmen. Niet opdat wij antisport zijn, we dragen veel aspecten van sport een warm hard toe en velen in onze achterban beoefenen een bepaald vorm van sport of zijn lid van een vereniging. Maar omdat we ten eerste  principieel tegen wedstrijdsport op zondag zijn en ten tweede dit voorstel onzorgvuldig vinden, zeker gezien de presidentwerking voor andere sportverenigingen zoals de tennisverenigingen. Er is niet over nagedacht welke financiële gevolgen dit kan hebben. Tenslotte vinden we dat de gemeenteraad tegenwoordig geen nee meer durft te zeggen als het gaat om sport of duurzaamheid. Twee woorden waarmee men tegenwoordig alles gedaan lijkt te krijgen. Ondertussen doen we moeilijk over veel kleinere investering in een aula in Te raar of verhogen elk jaar fors de begraafrechten. Maar dat is nu net geen populair onderwerp. Het is echter wel iets waar iedereen een keer mee te maken krijgt!

Sport is belangrijk en ook een goed hockeyveld is daarbij een belangrijk onderdeel maar op de voorgestelde manier met tonnen gemeenschapgeld schuiven, kan niet op onze steun rekenen.

 

Verkiezingsprogramma en kandidatenlijst gepubliceerd

za, 03/02/2018 - 20:00

De komende gemeenteraadsverkiezingen zullen de SGP en de ChristenUnie weer samen optrekken. Beide partijen werken al tientallen jaren samen in de Nieuwkoopse politiek.

In Nieuwkoop gaat er veel goed. Er worden weer volop woningen gebouwd, vrijwilligers zijn overal actief, er wordt geïnvesteerd in diverse woonkernen. Tegelijk zijn er zorgen. De individuele keuzevrijheid in de zorg is niet vanzelfsprekend, de leefbaarheid van diverse kernen gaat achteruit en de zondag wordt niet meer als rustdag voor gezin en familie gezien maar alles een normale werk- en winkeldag.
De manier waarop we met elkaar de samenleving vorm geven, staat meer ter discussie dan ooit.

De SGP-ChristenUnie onderkent dit en vindt dat het daarom meer dan ooit belangrijk is om te geloven in een gemeente waar het niet meer gaat om ‘ik’ maar steeds meer om ‘wij’. In een politiek van draagkracht en draagvlak.

Daarom gaan wij met dit programma van hoop de komende verkiezingen in. Een programma met plannen voor Nieuwkoop dat laat zien dat de SGP-ChristenUnie wil bouwen aan een samenleving waarin iedereen meetelt. Wij investeren in zorg voor elkaar, in de cruciale rol van gezinnen, in een dienstbare en rechtvaardige overheid, in moreel leiderschap, in een duurzame economie en in een zorgvuldige omgang met Gods schepping. Dit vatten we samen in onze kernboodschap.

De SGP-ChristenUnie:

 • Zorgt dat iedereen meetelt
 • Investeert in de toekomst van kinderen
 • Staat voor ‘Liefde tot God en elkaar’

 

Elias van Belzen, die sinds 2007 raadslid en fractievoorzitter is, zal opnieuw lijsttrekker zijn. De afgelopen jaren was hij het gezicht van de SGP-ChristenUnie te Nieuwkoop. De SGP-ChristenUnie staat voor geloofwaardige en betrouwbare politiek vanuit een bepaalde visie. Ons geloof bindt ons en drijft ons. Wij zetten ons in voor gezin & samenleving, gerechtigheid en schepping. Dat willen we steeds weer laten zien.

Wij willen vanuit dat hart spreken en keuzes maken. En wij willen anderen uitdagen daarin mee te doen. Vandaar ons motto: Geef geloof een stem !

Namens de SGP en de ChristenUnie te Nieuwkoop

Bert den Hertog en Kees Demoed

Nieuwe fractieassistent Albert Bloed

vr, 22/12/2017 - 23:06

De SGP-ChristenUnie is verheugd dat we een nieuw lid mogen verwelkomen in de fractie!

Een fractieassistent is een persoon, niet zijnde een raadslid, die de fractie helpt bij het verrichten van haar werk ten behoeve van de raad. Fractieassistenten hebben dezelfde rechten en plichten als raadsleden met uitzondering van het nemen van raadsbesluiten.

Met het afleggen van de eed “Zo waarlijk helpe mij God Almachtig” is Albert nu formeel fractie assistent. We wensen Albert veel wijsheid maar ook plezier toe bij zijn werkzaamheden voor de fractie.

Gemeenteraad Nieuwkoop deelt de zorgen over sluiting huisartsenposten

vr, 22/12/2017 - 22:46

Ons raadslid Elias van Belzen heeft op donderdag 14 december aandacht gevraagd voor de voorgenomen sluiting van de huisartsenpost in Alphen aan de Rijn

Via motie over de voorgenomen sluiting van de huisartsenpost (HAP) Alphen aan den Rijn, roept de SGP-ChristenUnie het college op om:

 • Alle inspanningen te doen die het college binnen haar mogelijkheden ziet om de huisartsenpost in Alphen aan den Rijn te behouden met het oog op bereikbaarheid van de zorg en regiofunctie, waaronder als belanghebbende het standpunt bij Zorg & Zekerheid kenbaar te maken
 • Hierbij op te trekken samen met de medebelanghebbende gemeenten waaronder Alphen aan den Rijn
 • Daarnaast te onderzoeken of extra inspanningen van de gemeente nodig zijn om gezondheidszorg in de weekenden voor onze inwoners bereikbaar te houden
 • De raad op korte termijn te informeren de gedane inspanningen en voortgang, en daarna op de geëigende momenten

Alle partijen, uitgezonderd D66, hebben de motie medeondertekend. Zij willen dat het college inspanningen verricht om de HAP te behouden en samenwerking te zoeken met gemeenten die daar ook “hinder” van gaan ondervinden.

In de discussie is ook de aanstaande sluiting van de huisartsenpost in Woerden aan de orde gekomen. Vandaar dat de unaniem aangenomen motie ook aangevuld werd met Woerden.

Begroting 2018 - Algemene beschouwing -

ma, 20/11/2017 - 07:53

Voorzitter, er zijn een aantal raadleden die zich af en toe profileren met een woordje Latijn. De meeste van ons begrijpen daar weinig van, en met de meerderheid van de raad ook de inwoners van Nieuwkoop. Maar ik geef toe, het staat best stoer maar kan ook het gevoel geven bij de gewone burger dat we hier met de tegenwoordig niet bij iedereen populaire ‘elite’ van doen hebben.

Met het gevaar dat u en de inwoners van Nieuwkoop mij nu als ‘stoer’ ziet of als de ‘elite’, ga ik toch een paar woordjes Latijn zeggen.

 1. Sola Scriptura

 2. Sola Gratia

 3. Sola Fide

 4. Solus Christus

 5. Soli Deo Gloria

Deze Latijnse woorden hebben alles te maken met het feit dat het dit jaar 500 jaar geleden was dat Maaren Luther de toenmalige Christelijke wereld opschudde met de 95 stellingen. De Reformatie was een feit.  Deze 5 Latijnse termen, geven de basis weer van het protestantse christendom.

Sola Scriptura – Alleen door de Schrift

Protestanten waren én zijn ervan overtuigd dat alleen de Bijbel het Woord van God is, wat toegankelijk moet zijn voor iedereen.

Sola Gratia – Alleen door genade

De 95 stellingen die Luther op de deur van de kerk in Wittenberg spijkerde, richtten zich voornamelijk tegen de aflatenpraktijk. Met het kopen van een aflaat konden gedane zonden worden vergeven.

Sola Fide – Alleen door geloof

Sola Fide is onlosmakelijk met het voorgaande verbonden. De genade in 'Sola Gratia' is beschikbaar voor diegenen die in Christus geloven.

Solus Christus – Alleen Christus

Deze 'solus' zou kunnen worden beschouwd als de kern van het Reformatie-gedachtegoed. Alleen door Christus (en zijn kruisdood) wordt je vergeven en kun je met God in contact staan, daarover waren de reformatoren het roerend eens.

Soli Deo Gloria – Alleen aan God de eer

Eer God, omdat Hij uiteindelijk de mens redt en verlost (Sola Gratia) door Jezus' sterven (Solus Christus) en het geloof (Sola Fide) aan mensen geeft.

Het is maar dat u het weet! 

We hebben veel reden om dankbaar te zijn, niet alleen wat ons betreft voor 500 reformatie maar ook dat de ChristenUnie in het nieuwe kabinet zit. Ook in Nieuwkoop gaat veel goed. Er worden weer volop woningen gebouwd, vrijwilligers zijn overal actief, er wordt geïnvesteerd in diverse woonkernen. Tegelijk zijn er zorgen. De individuele keuzevrijheid in de zorg is niet vanzelfsprekend, de leefbaarheid van diverse kernen gaat achteruit, de detailhandel maakt zich zorgen en de zondag wordt niet meer als rustdag voor gezin en familie gezien maar als een normale werk- en winkeldag.
De manier waarop we met elkaar de samenleving vorm geven, staat meer ter discussie dan ooit. De SGP-ChristenUnie onderkent dit en vindt dat het daarom meer dan ooit belangrijk is om te geloven in een gemeente waar het niet meer gaat om ‘ik’ maar steeds meer om ‘wij’. In een politiek van draagkracht en draagvlak. In aanloop naar de komende gemeenteraadsverkiezingen zullen we hierover steeds meer in debat gaan.

Ik wil bij een beperkt aantal punten stilstaan wat de begroting betreft:

Energietransitie en duurzaamheid

Het college stelt voor om de komende jaren behoorlijke bedragen te reserveren voor de opgave die om ons allemaal af komt. De SGP-ChristenUnie noemt dan altijd dat het goed voor deze aarde zorgen en de toekomst van komende generaties. Dus een goed rentemeester zijn.

Samen met Holland-Rijnland kan Nieuwkoop verantwoordelijkheid nemen voor een schonere omgeving. Samen met andere gemeenten sta je ook sterker. Goed en noodzakelijk. Blijft even afwachten hoe dat extra geld gaan besteden, de wethouder gaf aan dat dit geld in principe voor Nieuwkoopse investeringen bestemd is, maar ik ga er vanuit dat het college de raad daar nauw bij betrekt. Wellicht zijn kleine windmolens toestaan in het buitengebied een goed idee? Mocht het u overigens ontgaan zijn, de maand november is door het college uitgeroepen tot maand van de duurzaamheid.

In dit kader noem ik ook de uitbreiding van nieuwe natuurgebieden waar na Ruygeborg 2 wat ons betreft de komende jaren niet verder uitgebreid moet worden. Weilanden zijn immers ook een vorm van natuur en deze verdwijnen steeds meer. Gelukkig kon de vertegenwoordigers van de provincie ons daar in de meningsvormende raad enigszins in gerust stellen. De SGP-ChristenUnie voelt zich ook gesteund door de uitspraken van wethouder Elkhuizen die het maar een bende/rotzooi vond, Ruygeborg 2. We hopen dat het nog wat moois wordt en toegankelijk voor onze inwoners.

Ook zij wij blij met de oplossingen om Nieuwkoop minder groen te laten worden. Dan heb ik niet over de natuur maar over onkruid wat dit jaar ons boven het hoofd groeide.

Verkeersveiligheid Ter Aar

Het college heeft het voornemen om het zware landbouw- en vrachtverkeer zoveel mogelijk uit de kernen te weren maar de alternatieve routes zijn beperkt. De SGP-ChristenUnie heeft de Westkanaalweg regelmatig al een gevaarlijke weg voor fietsers en voetgangers genoemd. De college heeft een tijdje geleden al extra tijdelijke maatregelen genomen omdat ook hierover het vracht en landbouwwerk steeds meer gaat rijden vanwege het afsluiten van de Aardamsweg hiervoor.  Het college stelde destijds voor een onderzoek uit te voeren naar structurele maatregelen. Kan het college aangeven hoe het met dit onderzoek staat? En wellicht kunt u dan gelijk kijken of daarin het stuk Westkanaalweg tussen Ter Aar en Alphen meegenomen worden. Door de aanstaande nieuwbouw van het integraal kindcentrum en sporthal zijn hier grote zorgen over bij omwonenden.

Sociaal Domein

Goed dat de stelpost Sociaal domein verder verhoogt wordt van een half miljoen naar 6 ton vanwege alle onzekerheid. We hebben bij de bespreking van de uitgangspuntennotitie dit voorjaar gehoord dat de coalitie inclusief de VVD gelukkig wat minder strak zit in de boute afspraak dat de ontvangen rijksgelden voor de gemeentelijke zorgtaken leidend zijn. Ook de kosten voor jeugdzorg blijven stijgen maar onze jongeren zijn wat waard!

Nieuwkoop heeft verder nog genoeg andere uitdagingen de komende jaren, denk aan het verder verbeteren van de zorg en onze dienstverlening, het bouwen van woningen naar de behoefte van onze inwoners. Het behouden van onze kleinere detailhandel, etc. etc. We zijn er van overtuigd dat Nieuwkoop deze uitdagingen aankan. Zeker als wij ons hierbij afhankelijk weten van onze God en Zijn zegen!

Tot slot alle medewerkers dank voor het vele werk in de voorbereiding en tot stand brengen van deze begroting. We wensen het college, de raadsleden en ambtenaren van harte Gods zegen toe voor de toekomst.

Laat ik eindigen met de woorden ‘Soli Deo Gloria’!

Elias van Belzen

Fracievoorzitter SGP-ChristenUnie te Nieuwkoop

 

 

Onderzoek naar trailerhelling bij de Nieuwkoopse Plassen

ma, 06/11/2017 - 21:27

In de besluitvormende raad van donderdag 12 oktober hebben we een motie ingediend voor een traileronderzoek bij de Nieuwkoopse Plassen.

De gemeente Nieuwkoop heeft maar 1 openbare trailerhelling aan de Langeraarse Plassen en géén openbare trailerhelling in de nabijheid van de Nieuwkoopse plassen. De Verenigde Ondernemers Nieuwkoop (V.O.N.) gaf tijdens de raad aan dat zij ook graag een trailerhelling ziet gerealiseerd worden. De SGP-ChristenUnie krijgt regelmatige vragen en verzoeken vanuit de Nieuwkoopse samenleving om een trailerhelling maar tot op heden zijn de mogelijkheden hiertoe nog niet goed in kaart gebracht. De Burgemeester was hier ook geen voorstander van. Wij zijn echter van mening dat een goed onderzoek noodzakelijk naar de positieve én negatieve effecten van een openbare trailerhelling. En omdat de mogelijkheden tot het realiseren van een trailerhelling wellicht in Nieuwkoop beperkt zij, is samenwerking met buurgemeenten wellicht noodzakelijk om dit buiten de gemeentegrenzen maar in de nabijheid van de Nieuwkoopse Plassen te realiseren.

Daarom wil de SGP-ChristenUnie een onderzoek zodat de steeds terugkerende discussie over openbare trailerhelling goed gevoerd kan worden zodra het onderzoek is uitgevoerd en de feiten bekend zijn. Via een unaniem aangenomen motie zal het college een goed onderzoek moeten  starten naar de mogelijkheden van een trailerhelling bij de Nieuwkoop Plassen. Hierbij worden de positieve en negatieve effecten in kaart gebracht, in het 3de kartaal van 2018 moet dit onderzoek klaar zijn.

decoration decoration decoration
De Langeraarse Agenda
m d w d v z z
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
 
 
 
 
decoration decoration
decoration decoration decoration
Slideshow over Langeraar

http://foto.langeraarders.nl/#0

decoration decoration
decoration decoration decoration
Tweets over Langeraar

decoration decoration
decoration decoration decoration
Tweets van Langeraar

decoration decoration
decoration decoration decoration
Agenda Parola
No upcoming events
decoration decoration