Home De site voor en door Langeraarders.  Home
decoration decoration decoration
Ode aan Langeraar

decoration decoration
decoration decoration decoration
Gebruikerslogin
decoration decoration
decoration decoration decoration
Bezoekers

world map hits counter
map counter

decoration decoration

SGP/ChristenUnie Nieuwkoop

Inhoud syndiceren
De laatste nieuws artikelen
Bijgewerkt: 12 min 53 sec geleden

SGP-ChristenUnie tegen ontwikkeling supermarkten Intratuin

za, 17/03/2018 - 22:06

Woensdagmorgen is bekend geworden dat de raad van Nieuwkoop heeft ingestemd met het nemen van een voorbereidingsbesluit om de mogelijke komst van supermarkten bij de Intratuin te voorkomen.

Op initiatief van VVD, CDA, Natuurlijk Nieuwkoop, SGP-Christenunie is aan dit besluit gewerkt. Concreet betekent dit dat er gedurende een jaar geen supermarkten geëxploiteerd mogen worden en het bestaande bestemmingsplan gaat worden herzien. In de tussentijd moet de gemeente in gesprek met de ontwikkelaar om andere mogelijkheden voor de locatie te bekijken.

Vanuit de politieke partijen zijn zorgen geuit over de verkeersveiligheid, over de leefbaarheid en vitaliteit van het centrum en over de wenselijkheid van een nieuwe supermarktlocatie in de kern Ter Aar. Afgelopen weken is er in beslotenheid gewerkt aan het voorbereidingsbesluit. Donderdag 8 maart is dit besluit met 12 stemmen voor (Natuurlijk Nieuwkoop, CDA, VVD, SGP-Christenunie en de Fractie Mur) en 7 stemmen tegen (SBN en D66) aangenomen. De partijen roepen het College op om direct te starten met de gesprekken met de projectontwikkelaar om het project definitief van de baan te krijgen.

Volgens de initiatiefnemende politieke partijen moet er geluisterd worden naar de brede roep vanuit de gemeenschap tegen de ontwikkeling van een nieuwe supermarktlocatie. De veiligheid van de Kerkweg, de versnippering van het winkelbestand in Ter Aar, de zorgen vanuit de omwonenden, en de gevolgen voor de ander winkelcentra in de gemeente hebben ervoor gezorgd dat de partijen op korte termijn tot dit plan zijn gekomen.

Hoe nu verder?

In de week van 12 maart is er begonnen aan de eerste sloopwerkzaamheden. De SGP-ChristenUnie zal zichzelf en het college aan blijven sporen mogelijkheden te zoeken om deze voor velen ongewenste ontwikkeling een halt toe te roepen. Wij willen en kunnen geen belofte doen dat er bij de Intratuin nooit een supermarkt zal komen want dat zou een loze belofte kunnen zijn (zeker in deze verkiezingstijd willen wij daar niet aan meedoen). Wel kunnen wij u beloven ons er niet zo maar bij neer te leggen omdat deze ontwikkeling desastreus zal zijn voor onze lokale middenstand en ook andere kan schaden zoals omwonenden.

SGP-ChristenUnie dient motie deelname statiegeldalliatie in

za, 10/03/2018 - 22:32

Statiegeld zorgt voor minder zwerfafval, minder dierenleed, minder opruimkosten en betere recycling van waardevolle materialen. Daarom moet in Nederland en België statiegeld op alle plastic drankflessen en blikjes worden ingevoerd.”

In de raadsvergadering van 8 maart jl. heeft initatiefnemer Elias van Belzen, mede namens het CDA en NN, via een motie verzocht om aansluiting te zoeken bij de statiegeldalliatie.

Ddeze motie werd unaniem aangenomen en de wethouder kon melden dat hij hier met terugwerkende kracht mee aan de slag was gegaan.

Waarom?

Maatschappelijke organisaties, lokale overheden, burgerinitiatieven, bedrijven en milieuorganisaties verenigen zich in de Statiegeldalliantie om een gezamenlijk geluid vóór statiegeld op blikjes en plastic flessen te laten horen richting de Nederlandse en Belgische regeringen.

 De partners van de Statiegeldalliantie willen:

 • een structurele oplossing voor de vervuiling van straten, bermen, stranden en zeeën door plastic flessen en blikjes;
 • een eerlijke oplossing voor zwerfafval door de kosten ervan weg te halen bij de burgers en lokale overheden en het verpakkende bedrijfsleven ervoor verantwoordelijk te maken;
 • een écht duurzaam, circulair model voor het beheer van grondstoffen.

 De Statiegeldalliantie vraagt:

 • aan de Nederlandse regering om het statiegeldsysteem in 2018 uit te breiden tot blikjes en alle grote én kleine PET-flessen in Nederland.
 • aan de regeringen van de Belgische gewesten Vlaanderen, Brussel en Wallonië om het statiegeldsysteem in te voeren voor blikjes en grote en kleine plastic flessen in 2018.

Nieuwe supermarkten in Ter Aar

vr, 02/03/2018 - 23:23

Steeds duidelijk wordt het voor de SGP-ChristenUnie ongewenste ontwikkeling van één of zelfs twee supermarkten bij de Intratuin. De gehele gemeenteraad waaronder ikzelf heeft destijds ingestemd met het bestemmingsplan, niet wetend dat deze consequenties daaraan verbonden waren. Niemand had deze ontwikkeling toen al zien aankomen. We dachten de huidige lachende derde, de Intratuin, hiermee de gewenste uitbreidingsmogelijkheden te geven. Toch hebben we als raadsleden en gemeente de huidige situatie mogelijk gemaakt. De SGP-ChristenUnie legt zich hier niet zonder slag of stoot bij neer. Wij zullen onszelf en het college aan blijven sporen mogelijkheden te zoeken om deze voor velen ongewenste ontwikkeling een halt toe te roepen. Wij willen en kunnen geen belofte doen dat er bij de Intratuin nooit een supermarkt zal komen want dat zou een loze belofte kunnen zijn (zeker in deze verkiezingstijd willen wij daar niet aan meedoen). Wel kunnen wij u beloven ons er niet zo maar bij neer te leggen omdat deze ontwikkeling desastreus zal zijn voor onze lokale middenstand en ook andere kan schaden zoals omwonenden.

Raadsvoorstel 6 ton voor nieuw hockeyveld

wo, 07/02/2018 - 22:36

De SGP/ChristenUnie heeft de nodige moeite met dit raadsvoorstel en dit ook geuit in de meningsvormende raad. Het zal u geen verrassing zijn dat dit raadsvoorstel geen raadsvoorstel is dat rechtstreeks in ons verkiezingsprogramma terug te vinden is.

De SGP/ChristenUnie ziet in dit  raadsvoorstel een aantal minpunten:

 1. Vooral om dat een belangrijk deel van de wedstrijden op zondag plaatsvindt. De zondag is niet de dag om aan wedstrijdsport te doen maar om in de eerste plaats de rusten van de arbeid en Gods aangezicht te zoeken.
 2. Daarnaast vindt de SGP/ChristenUnie dat er wel heel makkelijk € 600.000,- cadeau wordt gegeven. Zonder randvoorwaarden zoals we bij destijds de oprichting van de beheerstichting voor de voetbalverenigingen hebben gedaan. Heeft het soms iets te maken met de aanstaande verkiezingen?
 3. Er wordt veel verwezen naar ‘gelijk monniken, gelijke kappen’ waarmee bedoeld wordt dat de gemeente wel veel geld voor de voetbalverenigingen heeft uitgetrokken. Deze vergelijking financiële zin gaat niet gelijk op.
 1. Bij de beheerstichting van de voetbalverenigingen ging het destijds om meer zelfredzaamheid, name de beheersstichting moest zijn eigen broek gaan ophouden.  De structurele kosten bleven hetzelfde (namelijk  € 193.000,-.). Echter zijn we af van de incidentele kosten en veel minder ambtelijke uren op termijn. De gemeente kwam dus wat meer op afstand te staan!
 2. De voetbalverenigingen moesten meer gaan bijdragen. Ik lees in het raadsvoorstel niets over een bijdrage van de hockeyclub. Ze krijgen veel meer dan waar ze opgerekend hadden.

Ik wil hier de beroemde uitspraak van Hans Wiegel herhalen. ‘Sinterklaas best dus echt en hij zit daar, wethouder Elkhuizen! Het is wachten op de tennisverenigingen die bij deze Sinterklaas zullen aankloppen om ook een grote zak met geld in de schoenen te ontvangen.

De SGP/ChristenUnie ziet desondanks in dit  raadsvoorstel ook een aantal pluspunten:

 1. De SGP/ChristenUnie is namelijk wel een voorstander van een gezonde sportbeoefening . Ook de hockeysport kan positief bijdragen aan het bestrijden van bewegingsarmoede en overgewicht. Ook het sociale aspect, mits dit ook werkelijk sociaal is, heeft voor ons meerwaarde
 2. Multifunctioneel gebruik is een ook doel/voorwaarde. Dus in feite ook een investering in maatschappelijk accommodaties met nadruk op doelmatigheid, meervoudig gebruik en kostenbeheersing.
 3. ‘gelijk monniken, gelijke kappen’, de gemeenteraad moet gelijk gevallen gelijke behandelen, ook als het om breedtesporten gaat. Veel voetbalvelden kregen een nieuwe veld en de hockeyclub is er ook aan toe.

De SGP/ChristenUnie is na rijp beraad tot de volgende standpunt ten opzicht van dit voorstel gekomen.

SGP/ChristenUnie zal tegen dit voorstel stemmen. Niet opdat wij antisport zijn, we dragen veel aspecten van sport een warm hard toe en velen in onze achterban beoefenen een bepaald vorm van sport of zijn lid van een vereniging. Maar omdat we ten eerste  principieel tegen wedstrijdsport op zondag zijn en ten tweede dit voorstel onzorgvuldig vinden, zeker gezien de presidentwerking voor andere sportverenigingen zoals de tennisverenigingen. Er is niet over nagedacht welke financiële gevolgen dit kan hebben. Tenslotte vinden we dat de gemeenteraad tegenwoordig geen nee meer durft te zeggen als het gaat om sport of duurzaamheid. Twee woorden waarmee men tegenwoordig alles gedaan lijkt te krijgen. Ondertussen doen we moeilijk over veel kleinere investering in een aula in Te raar of verhogen elk jaar fors de begraafrechten. Maar dat is nu net geen populair onderwerp. Het is echter wel iets waar iedereen een keer mee te maken krijgt!

Sport is belangrijk en ook een goed hockeyveld is daarbij een belangrijk onderdeel maar op de voorgestelde manier met tonnen gemeenschapgeld schuiven, kan niet op onze steun rekenen.

 

Verkiezingsprogramma en kandidatenlijst gepubliceerd

za, 03/02/2018 - 21:00

De komende gemeenteraadsverkiezingen zullen de SGP en de ChristenUnie weer samen optrekken. Beide partijen werken al tientallen jaren samen in de Nieuwkoopse politiek.

In Nieuwkoop gaat er veel goed. Er worden weer volop woningen gebouwd, vrijwilligers zijn overal actief, er wordt geïnvesteerd in diverse woonkernen. Tegelijk zijn er zorgen. De individuele keuzevrijheid in de zorg is niet vanzelfsprekend, de leefbaarheid van diverse kernen gaat achteruit en de zondag wordt niet meer als rustdag voor gezin en familie gezien maar alles een normale werk- en winkeldag.
De manier waarop we met elkaar de samenleving vorm geven, staat meer ter discussie dan ooit.

De SGP-ChristenUnie onderkent dit en vindt dat het daarom meer dan ooit belangrijk is om te geloven in een gemeente waar het niet meer gaat om ‘ik’ maar steeds meer om ‘wij’. In een politiek van draagkracht en draagvlak.

Daarom gaan wij met dit programma van hoop de komende verkiezingen in. Een programma met plannen voor Nieuwkoop dat laat zien dat de SGP-ChristenUnie wil bouwen aan een samenleving waarin iedereen meetelt. Wij investeren in zorg voor elkaar, in de cruciale rol van gezinnen, in een dienstbare en rechtvaardige overheid, in moreel leiderschap, in een duurzame economie en in een zorgvuldige omgang met Gods schepping. Dit vatten we samen in onze kernboodschap.

De SGP-ChristenUnie:

 • Zorgt dat iedereen meetelt
 • Investeert in de toekomst van kinderen
 • Staat voor ‘Liefde tot God en elkaar’

 

Elias van Belzen, die sinds 2007 raadslid en fractievoorzitter is, zal opnieuw lijsttrekker zijn. De afgelopen jaren was hij het gezicht van de SGP-ChristenUnie te Nieuwkoop. De SGP-ChristenUnie staat voor geloofwaardige en betrouwbare politiek vanuit een bepaalde visie. Ons geloof bindt ons en drijft ons. Wij zetten ons in voor gezin & samenleving, gerechtigheid en schepping. Dat willen we steeds weer laten zien.

Wij willen vanuit dat hart spreken en keuzes maken. En wij willen anderen uitdagen daarin mee te doen. Vandaar ons motto: Geef geloof een stem !

Namens de SGP en de ChristenUnie te Nieuwkoop

Bert den Hertog en Kees Demoed

Nieuwe fractieassistent Albert Bloed

za, 23/12/2017 - 00:06

De SGP-ChristenUnie is verheugd dat we een nieuw lid mogen verwelkomen in de fractie!

Een fractieassistent is een persoon, niet zijnde een raadslid, die de fractie helpt bij het verrichten van haar werk ten behoeve van de raad. Fractieassistenten hebben dezelfde rechten en plichten als raadsleden met uitzondering van het nemen van raadsbesluiten.

Met het afleggen van de eed “Zo waarlijk helpe mij God Almachtig” is Albert nu formeel fractie assistent. We wensen Albert veel wijsheid maar ook plezier toe bij zijn werkzaamheden voor de fractie.

Gemeenteraad Nieuwkoop deelt de zorgen over sluiting huisartsenposten

vr, 22/12/2017 - 23:46

Ons raadslid Elias van Belzen heeft op donderdag 14 december aandacht gevraagd voor de voorgenomen sluiting van de huisartsenpost in Alphen aan de Rijn

Via motie over de voorgenomen sluiting van de huisartsenpost (HAP) Alphen aan den Rijn, roept de SGP-ChristenUnie het college op om:

 • Alle inspanningen te doen die het college binnen haar mogelijkheden ziet om de huisartsenpost in Alphen aan den Rijn te behouden met het oog op bereikbaarheid van de zorg en regiofunctie, waaronder als belanghebbende het standpunt bij Zorg & Zekerheid kenbaar te maken
 • Hierbij op te trekken samen met de medebelanghebbende gemeenten waaronder Alphen aan den Rijn
 • Daarnaast te onderzoeken of extra inspanningen van de gemeente nodig zijn om gezondheidszorg in de weekenden voor onze inwoners bereikbaar te houden
 • De raad op korte termijn te informeren de gedane inspanningen en voortgang, en daarna op de geëigende momenten

Alle partijen, uitgezonderd D66, hebben de motie medeondertekend. Zij willen dat het college inspanningen verricht om de HAP te behouden en samenwerking te zoeken met gemeenten die daar ook “hinder” van gaan ondervinden.

In de discussie is ook de aanstaande sluiting van de huisartsenpost in Woerden aan de orde gekomen. Vandaar dat de unaniem aangenomen motie ook aangevuld werd met Woerden.

decoration decoration decoration
De Langeraarse Agenda
«  
  »
m d w d v z z
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
decoration decoration
decoration decoration decoration
Slideshow over Langeraar

http://foto.langeraarders.nl/#0

decoration decoration
decoration decoration decoration
Tweets over Langeraar

decoration decoration
decoration decoration decoration
Tweets van Langeraar

decoration decoration
decoration decoration decoration
Agenda Parola
No upcoming events
decoration decoration