Home De site voor en door Langeraarders.  Home
decoration decoration decoration
Ode aan Langeraar

decoration decoration
decoration decoration decoration
Gebruikerslogin
decoration decoration
decoration decoration decoration
Bezoekers

world map hits counter
map counter

decoration decoration

SGP/ChristenUnie Nieuwkoop

Inhoud syndiceren
De laatste nieuws artikelen
Bijgewerkt: 3 uur 54 min geleden

Uitgangspuntennotitie (Perspectief nota) 2018-2020

za, 19/08/2017 - 11:14

De voorliggende uitgangspuntennotitie - wat willen we de komende jaren bereiken -is niet de spannendste sinds tijden. Grotendeels voorzetting van bestaand beleid.

Het weinige nieuwe beleid verdiend, wat de SGP-ChristenUnie betreft, over het algemeen onze steun.

Een aantal onderwerpen wil ik kort aanstippen.
• Energietransitie
• Verkeersveiligheid Ter Aar
• Sociaal Domein

De voorliggende uitgangspuntennotitie is niet de spannendste sinds tijden.  Grotendeels voorzetting van bestaand beleid.

Het weinige nieuwe beleid verdiend, wat de SGP-ChristenUnie betreft, over het algemeen onze steun.

Een aantal onderwerpen wil ik kort aanstippen.

 • Energietransitie
 •  Verkeersveiligheid Ter Aar
 • Sociaal Domein

Energietransitie

Samen met Holland-Rijnland willen we als Nieuwkoop onze verantwoordelijkheid nemen. Samen sta je sterker. Goed en noodzakelijk. Zat we daarvoor in de begroting serieus geld gaan reserveren. Wat dat betreft is het ook wel grappig om te zien dat Holland-Rijnland  behoorlijk wat potentie ziet voor onze gemeente op het gebeid van windenergie. Iets wat de andere fracties pas geleden, op de SGP-ChristenUnie en CDA na, uitspraken totaal niet willen in ons buitengebied.

Verkeersveiligheid Ter Aar

De SGP-ChristenUnie heeft de Westkanaalweg regelmatig al een gevaarlijke weg voor fietsers en voetgangers genoemd. De college heeft al extra tijdelijke maatregelen genomen omdat ook hierover het vracht en landbouwwerk steeds meer gaat rijden vanwege het afsluiten van de Aardamsweg hiervoor.  Het college stelt voor een onderzoek uit te voeren naar structurele maatregelen en daar zit best nog wel een hele uitdaging in. Goed dat we hierop doorpakken.

Sociaal Domein

Goed dat de stelpost Sociaal domein verder verhoogt wordt van een half miljoen naar 6 ton vanwege alle onzekerheid. We hebben vorige week donderdag gehoord dat de coalitie inclusief de VVD gelukkig wat minder strak zit in de boute afspraak dat de ontvangen rijksgelden voor de gemeentelijke zorgtaken leidend zijn.

Al met al zien we de begroting 2018 (overigens een verkiezingsjaar en dan kan er nog wel eens wat veranderen) met de nodige belangstelling tegemoet. College, weet dat regelmatig  in de SGP- en ChristenUnie-achterband voor u gebeden wordt dat u wijsheid van God mag ontvangen bij het uitvoeren van uw werkzaamheden. Ik bid u toe dat u zich ook steun  en hulp mag gaan ervaren deze God zodat Hij ook daarvoor uw dankbaarheid ontvangt.

 

Jaarrekening 2016 en voorjaarsnota 2017

za, 19/08/2017 - 11:12

We stellen vast dat er een voordelige resultaat is van ruim 5 miljoen. Dat is mooi maar de vraag is bij dit soort overschotten altijd ‘is er ook uitgevoerd wat het college zich voorgenomen had en begroot had’?

De accountant geeft bijvoorbeeld aan dat de werkelijke onttrekkingen van de onderhouds-voorzieningen achterblijft bij de begrote onttrekkingen.

We bespreken vanavond ook een raadsvoorstel om  de budgetten van projecten die in 2016 niet zijn afgerond, over te hevelen naar de begroting 2017. Het gaat om projecten met een totaalbudget van ruim € 800.000,-.

De accountant geeft daarnaast aan dat het aantal afwijkingen, gelukkig veelal positieve afwijkingen, de vraag oproept of de kwaliteit van de ramingen wel zo goed is.

Vanzelfsprekend zijn er nog zaken die beter kunnen. We leven ook wat begrotingen, jaarrekeningen en alle uitvoerende werkzaamheden die daarbij horen, niet in de ideale wereld. Als christenen noemen we dat we na de zondeval in een gebroken wereld leven. We hebben echter wel uitzicht op de nieuwe ideale wereld.

Nu valt de schade wat de jaarrekening van Nieuwkoop betreft reuze mee. Er hebben zich geen grote problemen voorgedaan. Wel blijft er de onzekerheid rond de uitgaven in het kader van de Jeugdwet  van bijna een half miljoen en bijna een miljoen op de PGB-budgetten. Het collega kan slechts beperkt invloed uitoefenen op de onzekerheid rond de Jeugdwet.  Wat de PGB-budgetten betreft doet Nieuwkoop volgens het oordeel van de accountant het nog niet zo slechts maar daar zijn ook een aantal verbeteringen door het college aangekondigd.

Al met al lijkt het erop dat we wat de gemeentelijke financiën betreft in de zeven wat vettere jaren terecht zijn gekomen. Wat de SGP-ChristenUnie betreft reden tot dankbaarheid.

 

Voorjaarsnota

Een paar opmerkingen van de SGP-ChristenUnie rond de voorjaarnota. Overall constateer ik dat de mutaties van de Voorjaarsnota sluiten met een positief saldo van € 136.000,-. Wat cijfers onder de streep betreft dus goed nieuws.

Dan het amendement Stibuni 2.0

In het kader van gelijke monniken gelijke kappen, wat betekent dat  gelijke mensen een gelijke behandeling verdienen, is het meer dan logisch dat we als raad de andere breedtesporten gelijk gaan behandelen als de voetbalverenigingen.

Gelijke monniken gelijke kappen is trouwens een mooi Nederlands spreek woord, wat de SGP-ChristenUnie ergens doet denken aan kerkhervormer Maarten Luther). Afijn, Ik heb zelf begrepen dat de hockey- en tennisverenigingen meer leden hebben dat de voetbalverenigingen.

De hockey- en tennisverenigingen hebben op een positieve en constructieve manier aandacht gevraagd voor de ongelijkheid tussen hen en de voetbalverenigingen. Zij zijn zelf al van start zijn gegaan en willen dat gemeente hier snel bij aansluit en een mogelijkheden van een beheerstichting onderzoekt (stibuni 2.0).
Het collega had hier ook al geld voor gereserveerd maar alleen voor 2018. Laten we proberen dit in 2017 al deels uit te voeren. Volgens mij is daar geen enkele fractie tegen.

Wel merkt de SGP-ChristenUnie op dat we kritisch zullen kijken waar de financiering van deze eventuele beheerstichting vandaan moet komen. Wat ons betreft bij voorkeur uit de huidige budgetten voor sportaangelegenheden. We geven al behoorlijk wat geld uit aan sport, en sport is veelal goed en nuttig, maar het mag niet zo zijn wat we ander even belangrijke of soms belangrijke gemeentelijke aangelegenheden daardoor minder of niet kunnen doen.

 

Motie Dorpslein Noorden aangenomen!

De SGP-ChristenUnie heeft tijdens de meningsvormende raad een onderwerp ingebracht over het Dorpsplein in Noorden. In de Voorjaarnota 2017 heeft het college hiervoor een dekking van maximaal € 35.000,- opgenomen. Helaas bleek op vragen van SBN dat dat het college voor het uitvoeren van dit onderzoek nog geen aanvangsperiode heeft bepaald

De dorpsraad heeft echter aangegeven graag zo snel mogelijk met het college om tafel wil om een aanvang te maken dit onderzoek.

Een tweede argument om niet te lang te wachten is dat dat bij de ontwikkeling van het dorpsplein in Noorden veel stakeholders (waaronder verschillende eigenaren van bij het plan betrokken locaties) zijn betrokken. Dit zal betekenen dat een breed gedragen en integraal plan de nodige tijd kost. Echter  heeft wethouder Elkhuizen aangegeven niet eerder te willen starten dan dat het Bestemmingsplan Driekoppenland onherroepelijk is verklaard.

Dat zou betekent dat het mogelijk nog een jaar kan duren voordat er met dit onderzoek kan worden gestart. Wat de SGP-ChristenUnie en andere fracties betreft hoeft het niet zo lang te wachten en daarom leek het ons goed om het college te verzoeken zo snel mogelijk een aanvang te maken met dit proces vanwege de verwachte doorlooptijd om tot een breed gedragen plan gekomen. Deze motie is unaniem aangenomen!

Toekomst sporthal De Vlinder

za, 19/08/2017 - 11:08

Inmiddels hebben we het als raad wel gemerkt ‘kom je aan de Vlinder, dan kom je aan Ter Aar’. Ter Aar was in alle staten toen het gerucht ging dat de Vlinder zou sluiten. Een spontane handtekeningactie leverde meer dan 2000 handtekening op. een niet te negeren signaal. Daarom is er een intensief traject opgestart om met de begeleiding door, hoe kan het ook anders, een begeleidingscommissie.

Diverse belanghebbenden werden uitgenodigd om uit leg te geven over de verschillende scenario’s en mee te denken en werken aan dit proces. Inloopavonden werden georganiseerd waar mening inwoner van Ter Aar, Langeraar, Korteraar en Papenveer op af kwam. Uiteindelijk resulteerde dit in twee scenario’s die het college voorstel aan de gemeenteraad en welke in een nieuwe vorm van vergadering werd bespreken. Diverse betrokken konden namelijk hun mening laten horen en mee discussiëren. Al met al een zeer interessant traject waar we als gemeenteraad een hoop van kunnen leren en wat voor herhaling vatbaar is. En toch zijn er vanuit de SGP/ChristenUnie ook wat kritische geluiden:

 • de informatie was en is, ondanks de inzet van de gemeentelijk organisatie, niet altijd duidelijk of compleet
 • Is er wel voldoende opgehaald uit de samenleving?
 • Is er voldoende informatie op een goed besluit te nemen?

Wat voor de SGP-ChristenUnie zijn een aantal zaken doorslaggevend in ons besluit:

 1. Duidelijkheid
 2. Duurzaamheid
 3. Voldoende mogelijkheden sportverenigingen en andere soorten verenigingen en gebruikers van de sporthal
 4. Het Integraal Kindcentrum moet niet gehinderd worden door het besluit.
 5. De sociale functie van de Vlinder moet gewaarborgd blijven

   

 • Het is van belang dat er duidelijkheid ontstaat. Duidelijkheid voor de IKC-partners, duidelijkheid voor de gemeente en duidelijkheid voor de samenleving.
 • Verder is duurzaamheid van belang. Duurzaamheid zoals energiebesparingen, duurzame materialen maar ook duurzame investeringen qua rendement voor de samenleving.
 • Sportverenigingen en andere soorten verenigingen en gebruikers van de sporthal moeten hun activiteiten zo veel mogelijk ongewijzigd voort kunnen zetten en zekerheid hebben voor de langere termijn.
 • Het ICK moet echt voordeel hebben bij een sporthal op hun locatie en minimale nadelen hiervan ondervinden
 • We hebben gezien dat de Vlinder meer is dan een sporthal. Het is een ontmoetingsplek voor jong en oud, voor feestjes en bijeenkomsten. Deze sociale functie moet gewaarborgd blijven op één of meerdere locaties in Ter Aar.

Al met al zou de SGP-ChristenUnie op een aantal punten liever nog wat informatie willen hebben zodat meer duidelijk wordt hoe het er nu daadwerkelijk in scenario 3 uit komt te zien. Is er bijvoorbeeld echt wel voldoende ruimte voor een ICK en sporthal op deze locatie, ook als alle eisen en wensen door een architect worden samen gebracht in een ontwerp. Hoe hoog wordt het dan wel niet allemaal? De SGP-ChristenUnie wil het Dorpse Karakter zo veel mogelijk behouden en heeft een gezonde aversie tegen hoogbouw. Hoe worden sociale functies veiliggesteld?

Er zijn echter ook een aantal grote voordelen aan een nieuwe sporthal bij het IKC:

 • Duurzame investering waardoor we een sporthal creëren voor de komende 40 jaar
 • De ontegenzeggelijk voordelen van combinatie van Sport en school, opvang en wat nog niet meer.
 • En de mogelijkheid om Ter Aar een beter passend visitekaartje te geven, nu ook de rotonde bij de brug er zeer waarschijnlijk gaat komen.

Daarom kiest de SGP-ChristenUnie in principe voor variant 3 met de voorden zoals verwoord in het samen met MPN-PN ingediende amendement.

We hebben dan duidelijkheid gegeven wat betreft de locaties maar wel met de nodige voorwaarden zoals:

 • Eisen zaalindeling
 • Waarborgen sociale ontmoetingsplek
 • Ondernemers betrekken bij ontwikkeling huidige locatie
 • Blijvend betrekken stakeholders

   

decoration decoration decoration
De Langeraarse Agenda
m d w d v z z
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
decoration decoration
decoration decoration decoration
Slideshow over Langeraar

http://foto.langeraarders.nl/#0

decoration decoration
decoration decoration decoration
Tweets over Langeraar

decoration decoration
decoration decoration decoration
Tweets van Langeraar

decoration decoration
decoration decoration decoration
Agenda Parola
No upcoming events
decoration decoration