Home De site voor en door Langeraarders.  Home
decoration decoration decoration
Ode aan Langeraar

decoration decoration
decoration decoration decoration
Gebruikerslogin
decoration decoration
decoration decoration decoration
Bezoekers

world map hits counter
map counter

decoration decoration

SGP/ChristenUnie Nieuwkoop

Inhoud syndiceren
De laatste nieuws artikelen
Bijgewerkt: 7 min 48 sec geleden

Begroting 2018 - Algemene beschouwing -

ma, 20/11/2017 - 07:53

Voorzitter, er zijn een aantal raadleden die zich af en toe profileren met een woordje Latijn. De meeste van ons begrijpen daar weinig van, en met de meerderheid van de raad ook de inwoners van Nieuwkoop. Maar ik geef toe, het staat best stoer maar kan ook het gevoel geven bij de gewone burger dat we hier met de tegenwoordig niet bij iedereen populaire ‘elite’ van doen hebben.

Met het gevaar dat u en de inwoners van Nieuwkoop mij nu als ‘stoer’ ziet of als de ‘elite’, ga ik toch een paar woordjes Latijn zeggen.

 1. Sola Scriptura

 2. Sola Gratia

 3. Sola Fide

 4. Solus Christus

 5. Soli Deo Gloria

Deze Latijnse woorden hebben alles te maken met het feit dat het dit jaar 500 jaar geleden was dat Maaren Luther de toenmalige Christelijke wereld opschudde met de 95 stellingen. De Reformatie was een feit.  Deze 5 Latijnse termen, geven de basis weer van het protestantse christendom.

Sola Scriptura – Alleen door de Schrift

Protestanten waren én zijn ervan overtuigd dat alleen de Bijbel het Woord van God is, wat toegankelijk moet zijn voor iedereen.

Sola Gratia – Alleen door genade

De 95 stellingen die Luther op de deur van de kerk in Wittenberg spijkerde, richtten zich voornamelijk tegen de aflatenpraktijk. Met het kopen van een aflaat konden gedane zonden worden vergeven.

Sola Fide – Alleen door geloof

Sola Fide is onlosmakelijk met het voorgaande verbonden. De genade in 'Sola Gratia' is beschikbaar voor diegenen die in Christus geloven.

Solus Christus – Alleen Christus

Deze 'solus' zou kunnen worden beschouwd als de kern van het Reformatie-gedachtegoed. Alleen door Christus (en zijn kruisdood) wordt je vergeven en kun je met God in contact staan, daarover waren de reformatoren het roerend eens.

Soli Deo Gloria – Alleen aan God de eer

Eer God, omdat Hij uiteindelijk de mens redt en verlost (Sola Gratia) door Jezus' sterven (Solus Christus) en het geloof (Sola Fide) aan mensen geeft.

Het is maar dat u het weet! 

We hebben veel reden om dankbaar te zijn, niet alleen wat ons betreft voor 500 reformatie maar ook dat de ChristenUnie in het nieuwe kabinet zit. Ook in Nieuwkoop gaat veel goed. Er worden weer volop woningen gebouwd, vrijwilligers zijn overal actief, er wordt geïnvesteerd in diverse woonkernen. Tegelijk zijn er zorgen. De individuele keuzevrijheid in de zorg is niet vanzelfsprekend, de leefbaarheid van diverse kernen gaat achteruit, de detailhandel maakt zich zorgen en de zondag wordt niet meer als rustdag voor gezin en familie gezien maar als een normale werk- en winkeldag.
De manier waarop we met elkaar de samenleving vorm geven, staat meer ter discussie dan ooit. De SGP-ChristenUnie onderkent dit en vindt dat het daarom meer dan ooit belangrijk is om te geloven in een gemeente waar het niet meer gaat om ‘ik’ maar steeds meer om ‘wij’. In een politiek van draagkracht en draagvlak. In aanloop naar de komende gemeenteraadsverkiezingen zullen we hierover steeds meer in debat gaan.

Ik wil bij een beperkt aantal punten stilstaan wat de begroting betreft:

Energietransitie en duurzaamheid

Het college stelt voor om de komende jaren behoorlijke bedragen te reserveren voor de opgave die om ons allemaal af komt. De SGP-ChristenUnie noemt dan altijd dat het goed voor deze aarde zorgen en de toekomst van komende generaties. Dus een goed rentemeester zijn.

Samen met Holland-Rijnland kan Nieuwkoop verantwoordelijkheid nemen voor een schonere omgeving. Samen met andere gemeenten sta je ook sterker. Goed en noodzakelijk. Blijft even afwachten hoe dat extra geld gaan besteden, de wethouder gaf aan dat dit geld in principe voor Nieuwkoopse investeringen bestemd is, maar ik ga er vanuit dat het college de raad daar nauw bij betrekt. Wellicht zijn kleine windmolens toestaan in het buitengebied een goed idee? Mocht het u overigens ontgaan zijn, de maand november is door het college uitgeroepen tot maand van de duurzaamheid.

In dit kader noem ik ook de uitbreiding van nieuwe natuurgebieden waar na Ruygeborg 2 wat ons betreft de komende jaren niet verder uitgebreid moet worden. Weilanden zijn immers ook een vorm van natuur en deze verdwijnen steeds meer. Gelukkig kon de vertegenwoordigers van de provincie ons daar in de meningsvormende raad enigszins in gerust stellen. De SGP-ChristenUnie voelt zich ook gesteund door de uitspraken van wethouder Elkhuizen die het maar een bende/rotzooi vond, Ruygeborg 2. We hopen dat het nog wat moois wordt en toegankelijk voor onze inwoners.

Ook zij wij blij met de oplossingen om Nieuwkoop minder groen te laten worden. Dan heb ik niet over de natuur maar over onkruid wat dit jaar ons boven het hoofd groeide.

Verkeersveiligheid Ter Aar

Het college heeft het voornemen om het zware landbouw- en vrachtverkeer zoveel mogelijk uit de kernen te weren maar de alternatieve routes zijn beperkt. De SGP-ChristenUnie heeft de Westkanaalweg regelmatig al een gevaarlijke weg voor fietsers en voetgangers genoemd. De college heeft een tijdje geleden al extra tijdelijke maatregelen genomen omdat ook hierover het vracht en landbouwwerk steeds meer gaat rijden vanwege het afsluiten van de Aardamsweg hiervoor.  Het college stelde destijds voor een onderzoek uit te voeren naar structurele maatregelen. Kan het college aangeven hoe het met dit onderzoek staat? En wellicht kunt u dan gelijk kijken of daarin het stuk Westkanaalweg tussen Ter Aar en Alphen meegenomen worden. Door de aanstaande nieuwbouw van het integraal kindcentrum en sporthal zijn hier grote zorgen over bij omwonenden.

Sociaal Domein

Goed dat de stelpost Sociaal domein verder verhoogt wordt van een half miljoen naar 6 ton vanwege alle onzekerheid. We hebben bij de bespreking van de uitgangspuntennotitie dit voorjaar gehoord dat de coalitie inclusief de VVD gelukkig wat minder strak zit in de boute afspraak dat de ontvangen rijksgelden voor de gemeentelijke zorgtaken leidend zijn. Ook de kosten voor jeugdzorg blijven stijgen maar onze jongeren zijn wat waard!

Nieuwkoop heeft verder nog genoeg andere uitdagingen de komende jaren, denk aan het verder verbeteren van de zorg en onze dienstverlening, het bouwen van woningen naar de behoefte van onze inwoners. Het behouden van onze kleinere detailhandel, etc. etc. We zijn er van overtuigd dat Nieuwkoop deze uitdagingen aankan. Zeker als wij ons hierbij afhankelijk weten van onze God en Zijn zegen!

Tot slot alle medewerkers dank voor het vele werk in de voorbereiding en tot stand brengen van deze begroting. We wensen het college, de raadsleden en ambtenaren van harte Gods zegen toe voor de toekomst.

Laat ik eindigen met de woorden ‘Soli Deo Gloria’!

Elias van Belzen

Fracievoorzitter SGP-ChristenUnie te Nieuwkoop

 

 

Onderzoek naar trailerhelling bij de Nieuwkoopse Plassen

ma, 06/11/2017 - 21:27

In de besluitvormende raad van donderdag 12 oktober hebben we een motie ingediend voor een traileronderzoek bij de Nieuwkoopse Plassen.

De gemeente Nieuwkoop heeft maar 1 openbare trailerhelling aan de Langeraarse Plassen en géén openbare trailerhelling in de nabijheid van de Nieuwkoopse plassen. De Verenigde Ondernemers Nieuwkoop (V.O.N.) gaf tijdens de raad aan dat zij ook graag een trailerhelling ziet gerealiseerd worden. De SGP-ChristenUnie krijgt regelmatige vragen en verzoeken vanuit de Nieuwkoopse samenleving om een trailerhelling maar tot op heden zijn de mogelijkheden hiertoe nog niet goed in kaart gebracht. De Burgemeester was hier ook geen voorstander van. Wij zijn echter van mening dat een goed onderzoek noodzakelijk naar de positieve én negatieve effecten van een openbare trailerhelling. En omdat de mogelijkheden tot het realiseren van een trailerhelling wellicht in Nieuwkoop beperkt zij, is samenwerking met buurgemeenten wellicht noodzakelijk om dit buiten de gemeentegrenzen maar in de nabijheid van de Nieuwkoopse Plassen te realiseren.

Daarom wil de SGP-ChristenUnie een onderzoek zodat de steeds terugkerende discussie over openbare trailerhelling goed gevoerd kan worden zodra het onderzoek is uitgevoerd en de feiten bekend zijn. Via een unaniem aangenomen motie zal het college een goed onderzoek moeten  starten naar de mogelijkheden van een trailerhelling bij de Nieuwkoop Plassen. Hierbij worden de positieve en negatieve effecten in kaart gebracht, in het 3de kartaal van 2018 moet dit onderzoek klaar zijn.

Uitgangspuntennotitie (Perspectief nota) 2018-2020

za, 19/08/2017 - 10:14

De voorliggende uitgangspuntennotitie - wat willen we de komende jaren bereiken -is niet de spannendste sinds tijden. Grotendeels voorzetting van bestaand beleid.

Het weinige nieuwe beleid verdiend, wat de SGP-ChristenUnie betreft, over het algemeen onze steun.

Een aantal onderwerpen wil ik kort aanstippen.
• Energietransitie
• Verkeersveiligheid Ter Aar
• Sociaal Domein

De voorliggende uitgangspuntennotitie is niet de spannendste sinds tijden.  Grotendeels voorzetting van bestaand beleid.

Het weinige nieuwe beleid verdiend, wat de SGP-ChristenUnie betreft, over het algemeen onze steun.

Een aantal onderwerpen wil ik kort aanstippen.

 • Energietransitie
 •  Verkeersveiligheid Ter Aar
 • Sociaal Domein

Energietransitie

Samen met Holland-Rijnland willen we als Nieuwkoop onze verantwoordelijkheid nemen. Samen sta je sterker. Goed en noodzakelijk. Zat we daarvoor in de begroting serieus geld gaan reserveren. Wat dat betreft is het ook wel grappig om te zien dat Holland-Rijnland  behoorlijk wat potentie ziet voor onze gemeente op het gebeid van windenergie. Iets wat de andere fracties pas geleden, op de SGP-ChristenUnie en CDA na, uitspraken totaal niet willen in ons buitengebied.

Verkeersveiligheid Ter Aar

De SGP-ChristenUnie heeft de Westkanaalweg regelmatig al een gevaarlijke weg voor fietsers en voetgangers genoemd. De college heeft al extra tijdelijke maatregelen genomen omdat ook hierover het vracht en landbouwwerk steeds meer gaat rijden vanwege het afsluiten van de Aardamsweg hiervoor.  Het college stelt voor een onderzoek uit te voeren naar structurele maatregelen en daar zit best nog wel een hele uitdaging in. Goed dat we hierop doorpakken.

Sociaal Domein

Goed dat de stelpost Sociaal domein verder verhoogt wordt van een half miljoen naar 6 ton vanwege alle onzekerheid. We hebben vorige week donderdag gehoord dat de coalitie inclusief de VVD gelukkig wat minder strak zit in de boute afspraak dat de ontvangen rijksgelden voor de gemeentelijke zorgtaken leidend zijn.

Al met al zien we de begroting 2018 (overigens een verkiezingsjaar en dan kan er nog wel eens wat veranderen) met de nodige belangstelling tegemoet. College, weet dat regelmatig  in de SGP- en ChristenUnie-achterband voor u gebeden wordt dat u wijsheid van God mag ontvangen bij het uitvoeren van uw werkzaamheden. Ik bid u toe dat u zich ook steun  en hulp mag gaan ervaren deze God zodat Hij ook daarvoor uw dankbaarheid ontvangt.

 

Jaarrekening 2016 en voorjaarsnota 2017

za, 19/08/2017 - 10:12

We stellen vast dat er een voordelige resultaat is van ruim 5 miljoen. Dat is mooi maar de vraag is bij dit soort overschotten altijd ‘is er ook uitgevoerd wat het college zich voorgenomen had en begroot had’?

De accountant geeft bijvoorbeeld aan dat de werkelijke onttrekkingen van de onderhouds-voorzieningen achterblijft bij de begrote onttrekkingen.

We bespreken vanavond ook een raadsvoorstel om  de budgetten van projecten die in 2016 niet zijn afgerond, over te hevelen naar de begroting 2017. Het gaat om projecten met een totaalbudget van ruim € 800.000,-.

De accountant geeft daarnaast aan dat het aantal afwijkingen, gelukkig veelal positieve afwijkingen, de vraag oproept of de kwaliteit van de ramingen wel zo goed is.

Vanzelfsprekend zijn er nog zaken die beter kunnen. We leven ook wat begrotingen, jaarrekeningen en alle uitvoerende werkzaamheden die daarbij horen, niet in de ideale wereld. Als christenen noemen we dat we na de zondeval in een gebroken wereld leven. We hebben echter wel uitzicht op de nieuwe ideale wereld.

Nu valt de schade wat de jaarrekening van Nieuwkoop betreft reuze mee. Er hebben zich geen grote problemen voorgedaan. Wel blijft er de onzekerheid rond de uitgaven in het kader van de Jeugdwet  van bijna een half miljoen en bijna een miljoen op de PGB-budgetten. Het collega kan slechts beperkt invloed uitoefenen op de onzekerheid rond de Jeugdwet.  Wat de PGB-budgetten betreft doet Nieuwkoop volgens het oordeel van de accountant het nog niet zo slechts maar daar zijn ook een aantal verbeteringen door het college aangekondigd.

Al met al lijkt het erop dat we wat de gemeentelijke financiën betreft in de zeven wat vettere jaren terecht zijn gekomen. Wat de SGP-ChristenUnie betreft reden tot dankbaarheid.

 

Voorjaarsnota

Een paar opmerkingen van de SGP-ChristenUnie rond de voorjaarnota. Overall constateer ik dat de mutaties van de Voorjaarsnota sluiten met een positief saldo van € 136.000,-. Wat cijfers onder de streep betreft dus goed nieuws.

Dan het amendement Stibuni 2.0

In het kader van gelijke monniken gelijke kappen, wat betekent dat  gelijke mensen een gelijke behandeling verdienen, is het meer dan logisch dat we als raad de andere breedtesporten gelijk gaan behandelen als de voetbalverenigingen.

Gelijke monniken gelijke kappen is trouwens een mooi Nederlands spreek woord, wat de SGP-ChristenUnie ergens doet denken aan kerkhervormer Maarten Luther). Afijn, Ik heb zelf begrepen dat de hockey- en tennisverenigingen meer leden hebben dat de voetbalverenigingen.

De hockey- en tennisverenigingen hebben op een positieve en constructieve manier aandacht gevraagd voor de ongelijkheid tussen hen en de voetbalverenigingen. Zij zijn zelf al van start zijn gegaan en willen dat gemeente hier snel bij aansluit en een mogelijkheden van een beheerstichting onderzoekt (stibuni 2.0).
Het collega had hier ook al geld voor gereserveerd maar alleen voor 2018. Laten we proberen dit in 2017 al deels uit te voeren. Volgens mij is daar geen enkele fractie tegen.

Wel merkt de SGP-ChristenUnie op dat we kritisch zullen kijken waar de financiering van deze eventuele beheerstichting vandaan moet komen. Wat ons betreft bij voorkeur uit de huidige budgetten voor sportaangelegenheden. We geven al behoorlijk wat geld uit aan sport, en sport is veelal goed en nuttig, maar het mag niet zo zijn wat we ander even belangrijke of soms belangrijke gemeentelijke aangelegenheden daardoor minder of niet kunnen doen.

 

Motie Dorpslein Noorden aangenomen!

De SGP-ChristenUnie heeft tijdens de meningsvormende raad een onderwerp ingebracht over het Dorpsplein in Noorden. In de Voorjaarnota 2017 heeft het college hiervoor een dekking van maximaal € 35.000,- opgenomen. Helaas bleek op vragen van SBN dat dat het college voor het uitvoeren van dit onderzoek nog geen aanvangsperiode heeft bepaald

De dorpsraad heeft echter aangegeven graag zo snel mogelijk met het college om tafel wil om een aanvang te maken dit onderzoek.

Een tweede argument om niet te lang te wachten is dat dat bij de ontwikkeling van het dorpsplein in Noorden veel stakeholders (waaronder verschillende eigenaren van bij het plan betrokken locaties) zijn betrokken. Dit zal betekenen dat een breed gedragen en integraal plan de nodige tijd kost. Echter  heeft wethouder Elkhuizen aangegeven niet eerder te willen starten dan dat het Bestemmingsplan Driekoppenland onherroepelijk is verklaard.

Dat zou betekent dat het mogelijk nog een jaar kan duren voordat er met dit onderzoek kan worden gestart. Wat de SGP-ChristenUnie en andere fracties betreft hoeft het niet zo lang te wachten en daarom leek het ons goed om het college te verzoeken zo snel mogelijk een aanvang te maken met dit proces vanwege de verwachte doorlooptijd om tot een breed gedragen plan gekomen. Deze motie is unaniem aangenomen!

Toekomst sporthal De Vlinder

za, 19/08/2017 - 10:08

Inmiddels hebben we het als raad wel gemerkt ‘kom je aan de Vlinder, dan kom je aan Ter Aar’. Ter Aar was in alle staten toen het gerucht ging dat de Vlinder zou sluiten. Een spontane handtekeningactie leverde meer dan 2000 handtekening op. een niet te negeren signaal. Daarom is er een intensief traject opgestart om met de begeleiding door, hoe kan het ook anders, een begeleidingscommissie.

Diverse belanghebbenden werden uitgenodigd om uit leg te geven over de verschillende scenario’s en mee te denken en werken aan dit proces. Inloopavonden werden georganiseerd waar mening inwoner van Ter Aar, Langeraar, Korteraar en Papenveer op af kwam. Uiteindelijk resulteerde dit in twee scenario’s die het college voorstel aan de gemeenteraad en welke in een nieuwe vorm van vergadering werd bespreken. Diverse betrokken konden namelijk hun mening laten horen en mee discussiëren. Al met al een zeer interessant traject waar we als gemeenteraad een hoop van kunnen leren en wat voor herhaling vatbaar is. En toch zijn er vanuit de SGP/ChristenUnie ook wat kritische geluiden:

 • de informatie was en is, ondanks de inzet van de gemeentelijk organisatie, niet altijd duidelijk of compleet
 • Is er wel voldoende opgehaald uit de samenleving?
 • Is er voldoende informatie op een goed besluit te nemen?

Wat voor de SGP-ChristenUnie zijn een aantal zaken doorslaggevend in ons besluit:

 1. Duidelijkheid
 2. Duurzaamheid
 3. Voldoende mogelijkheden sportverenigingen en andere soorten verenigingen en gebruikers van de sporthal
 4. Het Integraal Kindcentrum moet niet gehinderd worden door het besluit.
 5. De sociale functie van de Vlinder moet gewaarborgd blijven

   

 • Het is van belang dat er duidelijkheid ontstaat. Duidelijkheid voor de IKC-partners, duidelijkheid voor de gemeente en duidelijkheid voor de samenleving.
 • Verder is duurzaamheid van belang. Duurzaamheid zoals energiebesparingen, duurzame materialen maar ook duurzame investeringen qua rendement voor de samenleving.
 • Sportverenigingen en andere soorten verenigingen en gebruikers van de sporthal moeten hun activiteiten zo veel mogelijk ongewijzigd voort kunnen zetten en zekerheid hebben voor de langere termijn.
 • Het ICK moet echt voordeel hebben bij een sporthal op hun locatie en minimale nadelen hiervan ondervinden
 • We hebben gezien dat de Vlinder meer is dan een sporthal. Het is een ontmoetingsplek voor jong en oud, voor feestjes en bijeenkomsten. Deze sociale functie moet gewaarborgd blijven op één of meerdere locaties in Ter Aar.

Al met al zou de SGP-ChristenUnie op een aantal punten liever nog wat informatie willen hebben zodat meer duidelijk wordt hoe het er nu daadwerkelijk in scenario 3 uit komt te zien. Is er bijvoorbeeld echt wel voldoende ruimte voor een ICK en sporthal op deze locatie, ook als alle eisen en wensen door een architect worden samen gebracht in een ontwerp. Hoe hoog wordt het dan wel niet allemaal? De SGP-ChristenUnie wil het Dorpse Karakter zo veel mogelijk behouden en heeft een gezonde aversie tegen hoogbouw. Hoe worden sociale functies veiliggesteld?

Er zijn echter ook een aantal grote voordelen aan een nieuwe sporthal bij het IKC:

 • Duurzame investering waardoor we een sporthal creëren voor de komende 40 jaar
 • De ontegenzeggelijk voordelen van combinatie van Sport en school, opvang en wat nog niet meer.
 • En de mogelijkheid om Ter Aar een beter passend visitekaartje te geven, nu ook de rotonde bij de brug er zeer waarschijnlijk gaat komen.

Daarom kiest de SGP-ChristenUnie in principe voor variant 3 met de voorden zoals verwoord in het samen met MPN-PN ingediende amendement.

We hebben dan duidelijkheid gegeven wat betreft de locaties maar wel met de nodige voorwaarden zoals:

 • Eisen zaalindeling
 • Waarborgen sociale ontmoetingsplek
 • Ondernemers betrekken bij ontwikkeling huidige locatie
 • Blijvend betrekken stakeholders

   

decoration decoration decoration
De Langeraarse Agenda
m d w d v z z
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
decoration decoration
decoration decoration decoration
Slideshow over Langeraar

http://foto.langeraarders.nl/#0

decoration decoration
decoration decoration decoration
Tweets over Langeraar

decoration decoration
decoration decoration decoration
Tweets van Langeraar

decoration decoration
decoration decoration decoration
Agenda Parola
No upcoming events
decoration decoration